8

นมัสการที่คริสตจักรกรุงเทพ

Date: 01.12.2016 | News

การเริ่มต้นปีคริสตจักร ได้สัมผัสร่วมกันกับอัครทูตที่คริสตจักรกรุงเทพ สมาชิกที่อยู่ที่ห่างไกลได้เดินทางมาร่วมในนมัสการด้วย

คำจากอัครทูตหัวหน้า ในโรม 1:11-12 ได้สัมผัสอย่างเป็นส่วนตัว

ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์บันดาลใจให้เรา มากกว่าที่คริสตจักรสามารถให้กับผู้อื่น มากกว่าที่ได้รับ

8