01 กรกฎาคม ถึง 12 สิงหาคม 2561
คริสตจักรกรุงเทพไม่มีนมัสการตั้งแต่