25 มกราคม
อัครทูตเยี่ยมที่ภูเก็ต
27 มกราคม
อัครทูตวอล์ฟนำนมัสการที่คริสตจักรหัวหิน
10.00 น.
20-21 มีนาคม
อัครทูตเขตเยี่ยมที่ภูเก็ต
ประชุมคณะกรรมการ / นมัสการ
24 มีนาคม
อัครทูตเขตเยี่ยมที่คริสตจักรน่าน
10.00 น.
25 มีนาคม
นมัสการที่น่าน โดยอัครทูตเขต
10.00 น.
25 มีนาคม
นมัสการที่เชียงใหม่ โดย อัครทูตเขต
19.00 น.
27 มีนาคม
นมัสการที่หัวหิน โดย อัครทูตเขต