Untitled-1

อัครทูตเขตเยี่ยมประเทศไทย

Date: 10.04.2019 | News

คริสตจักรแห่งความสุขได้ต้อนรับท่านอัครทูตเขตเอ็ดดี้ อิสนูโกรโฮ ที่เชียงใหม่ และท่านก็นำนมัสการด้วยข้อพระคัมภีร์

1 โครินธ์ 10 :16-17รายละเอียดดังนี้ :

ถ้วยน้ำองุ่นซึ่งเราอธิษฐานขอบพระคุณคือการเข้าร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ไม่ใช่หรือ? และขนมปังซึ่งเราหักนั้นคือการเข้าร่วมในพระกายของพระคริสต์ไม่ใช่หรือ?  เนื่องจากมีขนมปังก้อนเดียว เราหลายคนจึงเป็นกายเดียวกัน เพราะทุกคนร่วมรับประทานขนมปังก้อนเดียวกัน

นมัสการได้เปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์แทน เพราะวันอาทิตย์เป็นวันเลือกตั้ง ในวันศุกร์มีการประชุมมูลนิธิคริสตจักรอัครทูตใหม่แห่งประเทศไทย อัครทูตเขตเกษียณ อูส เฮไบเซ่น ได้มาจบหน้าที่ของท่านครั้งนี้ ประธานคนใหม่คือ อัครทูต เฟรด วอล์ฟ ได้มาทำหน้าที่แทน

มีโปรแกรมสัมมนาโดยผู้ประกาศโกบี้ ทริสเทน จากประเทศมาเลเชีย

คริสตจักรในประเทศไทย เป็นคริสตจักรเล็กๆ แต่มีชีวิตชีวา และ ‚มั่งคั่งในพระคริสต์’