2

อัครทูตเขตเยี่ยมประเทศไทยตั้งวันที่15-25 มีนาคม 2556

Date: 30.07.2015 | News

เริ่มต้นด้วยการประชุมเรื่องการบริหารที่สำนักงานและนมัสการพระเจ้าที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านอัครทูตเขตได้เยี่ยมตามสถานที่ต่างๆและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี จากที่ประชุมกรรมการซึ่งหัวหินเป็นเจ้าภาพในปีนี้, ซึ่งเป็นคริสตจักรของชาวต่างชาติ ก็ได้มีการนมัสการกลางสัปดาห์ด้วยเช่นกัน ที่น่านได้เริ่มต้นเตรียมวางแผนงานสำหรับการมาเยี่ยมของท่านอัครทูตหัวหน้า ในวันที่21-22 กันยายน 2556 หลังจากการนมัสการ ในนามของ เอ็นเอซีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บรรเทาทุกข์(NACSEARelief) ได้มีการมอบเงินบริจาคให้กับชุมชนคริสตจักรน่าน