12782994

สรุปการเทศนาของอัครทตู หวัหน้าในวันเพ็นตาคอส 31 พฤษภาคม 2563

Date: 03.06.2020 | News

อา นาจทแพร่ ี่ ไปยังมนุษย์

ปกติ อัครทูตหัวหน้าได้กล่าวไว้ว่า ผู้สัตย์ซื่อจะรวมตัวร้องเพลงและเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทในวันเกิดของคริสตจักรของพระ คริสต์ แต่ในช่วงวิกฤต ไวรัสโคโรนา มันเป็นไปไม่ได้ ในความเป็นจริงส าหรับคนจ านวนมากการระบาดของโรคนี้บ่งบอกถึงวิกฤต ท่านอัครทูตหัวหน้า ฌอณ ลุค ชไนเดอร์ ให้ภาพประกอบที่น่าประทับใจ. ท่านได้กล่าวไว้ว่า “แผนการของเราได้เปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้า” อย่างไรก็ตาม “พระเจ้าไม่ได้ทรงเปลี่ยนแผนการของพระองค์ พระองค์ทรงต้องการน าคนของพระองค์ไปยังอาณาจักรของพระองค์ พระองค์ต้องการที่จะปลอบประโลมพวกเรา ให้พวกเรา เข้มแข็ง และอวยพระพรพวกเรา และพระองค์จะทรงกระท าตามนั้น”แม้ถ้าพวกเราไม่สามารถยินดีกับรายการรวมทั้งหมดของ พระพรในขณะนี้ได้ พระเจ้าก็ยังสามารถอวยพรให้เล็กน้อยได้ “ ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า พระบิดาของพระองค์จะไม่ลืมท่าน”

เครื่องมือในพระหตัถข์ องพระเจ้า

“ตอนนี้พระเจ้าคือจิตวิญญาณ และที่ไหนที่มีจิตวิญญาณของพระเจ้าอยู่ ที่นั่นก็มีเสรีภาพ” (2โครินธ์ 3:17) นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ ที่มีพื้นฐานมาจากการเทศนา พระวิญญาณบรสิทุ ธิ์กระตือรือร้นในรูปแบบพลัง ได้ท างานในมนุษย์และผ่านมนุษย์นั่นคือสาเหตุ ที่พระองค์รับผู้คน แทรกซมึพวกเขาชา ระใหบ้รสิทุ ธิ์และสรา้งให้พวกเขาเป็นเครื่องมือในมือของพระเจ้า” สิ่งนี้ชัดเจนในวันเพนเท คอสต์และผ่านการกระท าและความประพฤติของคริสเตียนแรก

ผู้เชื่อในปัจจุบนัมีงานสามอย่างทเี่ หมือนกันแล้ว

1.การประกาศพระกิตติคุณ

โดยผา่ นพระวญิ ญาณบรสิทุ ธิ์ท่ีเปโตร สตีเฟ่ น ฟิ ลิปและลูกสาวทั้งสี่ของเขาสามารถประกาศข่าวสารของพระคริสต์ได้อย่าง อิสระและปราศจากความกลัว “ วันนี้ยังคงใช้ได้ เราต้องแสดงให้เห็น: พระกิตติคุณยังสามารถใช้ได้ในวันนี้” ท่านต้องรู้ด้วยว่า:“ ความมั่งคั่งฝ่ ายวิญญาณมีค่ามากกว่าความมั่งคั่งทางโลก” การส่งผ่านสิ่งนี้ไปยังลูกหลานของเราเป็น ของขวัญที่ส าคัญที่สุดที่เราสามารถมอบให้พวกเขาได้:“ การมอบพระเยซูคริสต์เป็นวิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถแสดงความรัก ต่อพวกเขาได้” นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวคิดที่เราจ าเป็นต้องมีน ้าใจและระมัดระวังทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วย “ นี่คือการแสดงออกถึงความ รักที่เรามีต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้านของเรา”

2. เอื้อต่อความสามัคค

ท่านอัครทูตหัวหน้าได้กล่าวว่า พระเยซูต้องการให้สาวกของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เพราะพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับ พระบิดา ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรจะต้องเป็นภาพลักษณ์ของตรีเอกานุภาพ นี่คือวิธีที่คริสเตียนคแรกจัดการ เพื่อเอาชนะการแบ่งแยกทางวัฒนธรรมที่มีอายุหลายศตวรรษระหว่างชาวยิวและคนต่างชาติ “ เราสามารถท าเช่นนั้นได้” เขากล่าว เป็นเรื่องของการละทิ้งความสนใจของเราเองและรับใช้ประโยชน์ที่ดีร่วมกัน “ ให้เราช่วย เรื่องนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น” สมาชิกแต่ละคนในคริสตจักรมีของก านัลและภารกิจที่แตกต่างกัน แต่:“ ทุกคนมีค่าเท่ากันต่อเบื้อง พระพักตร์พระเจ้าและนั่นก็ควรเป็นกรณีของเราด้วย”

3. การพัฒนาส่วนบุคคล

“ พระวิญญาณบรสิทุ ธิ์ไมเ่ ปล่ียนสถานการณ” ์อัครทูตหัวหน้าเน้น “ พระวิญญาณบรสิทุ ธิ์เปล่ียนแปลงเรา ได้ช่วยเราพัฒนาการ สร้างใหม่ภายในตัวเรา ให้เราอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ท างานภายในเรา” ในที่สุดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ไวรัสโคโรนาและนมัสการด าเนินการต่อ:“ ทุกสิ่งควรจะยังคงเหมือนเดิมมั้ย? เรามี โอกาสพิเศษที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง: เมื่อเรากลับมาที่นมัสการ เราต้องการเป็นคนที่แตกต่างจากเดิม”