2014-11-29-AEV2

อัครทูตเขตเฮไบเซ่นเยี่ยมที่คริสตจักรเชียงใหม่ 29-30พ.ย. 2557

Date: 30.07.2015 | News

การประชุมผู้นำในประเทศไทย

ทีมดูแลจิตวิญญาณของคริสตจักรอัครทูตใหม่ ประเทศไทย ผู้รับใช้ในสายพันธกิจของเรา ได้มาร่วมกันที่เชียงใหม่ และยังมีผู้รับใช้ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยเข้าร่วมด้วย
ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่า ‘เราได้ตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างของคนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลายรอด ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก…’”(กิจการ 13:47,48)

สำหรับนมัสการการเตรียมเสด็จมาของพระคริสต์อาทิตย์แรก ในคริสตจักรมีผู้เข้าร่วม 57 คน ขอให้ความหวังในการเสด็จมาสถิตย์อยู่ในใจเรา (มาลาคี 3:1)

ทารกน้อย ฮิวโก้ หลาานของอัครทูตวอล์ฟ ได้รับบัพติศมา และเจิม ในวันนี้ด้วยเช่นกัน ความยินดีได้แบ่งปันกันทุกคน

แกลเลอรี่ภาพ