1

งานแต่งงานที่น่าน

Date: 01.12.2016 | News

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม คริสตจักร น่านของเราได้สัมผัสกับนมัสการพิเศษ ซึ่งร่วมด้วยแขกมากมาย เป็นนมัสการอวยพระพรงานแต่งงานให้กับคู่บ่าวสาว บีนและเบิร์ด

ด้วยการแสดงความจริงใจของเจ้าสาวของเรา บีน ได้เปิดเผยไว้ในข้อพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 13:4-7 เราขออวยพรให้ทั้งคู่มีอนาคตร่วมกันที่ดี

และขอให้นมัสการการอวยพระพรในงานแต่งครั้งนี้ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้า