12970135_10154265427991549_1227891558_o

การประชุมคณะกรรมการประจำปีที่กรุงเทพฯ 2 เมษายน 2559

Date: 02.11.2016 | News

อัครทูตเขตและคณะกรรมการของมูลนิธิคริสตจักรอัครทูตใหม่แห่งประเทศไทยได้มาร่วมกันในการอนุมัติงบการเงินและงบประมาณเช่นเดียวกับการอภิปรายพื้นฐานของคริสตจักรใน ประเทศไทย ในปี 2559 มีนมัสการรวมทั้งสิ้น 330 ครั้ง และมีจิตวิญญาณที่เข้าร่วม 4,654 ดวง “ฝูงแกะฝูงเล็ก แต่ยังคงมีชีวิตอยู่” อัครทูตเขตได้กล่าวไว้

การนมัสการเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2559
นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่คริสตจักรกรุงเทพที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ตไปยังโบสถ์จังหวัดเชียงใหม่และยังได้เชื่อต่อไปกับสมาชิกอื่นๆด้วย พื้นฐานของคำเทศนาอยู่ข้อพระคัมภีร์ของมาระโก 11:17 พระเยซูไม่ได้ทำความสะอาดพระวิการเพื่อการจะตัดสิน แต่เพื่อสอนบทเรียน สภาพแวดล้อมไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ เพราะพระองค์อยากจะเห็นบ้านของบิดาของพระองค์เป็นนิเวศสำหรับอธิษฐาน เพื่อทุกบรรดาประชาชาติ เช่นเดียวกับพระศาสดาเยเรมีย์ทำนาย พระนิเวศของพระเจ้าก็เป็นที่ชุมนุมของเราและยังเป็นจิตวิญญาณของเราเอง ทุกวันนี้พระเยซูทรงพบอะไรภายในนั้นเมื่อพระองค์เข้าไป? ขอให้เราบริสุทธิ์และให้มันสะอาดเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของพระเจ้า นิเวศเพื่ออธิษฐานสำหรับทุกคน วิหาร คือหัวใจของเราซึ่งเราสามารถยอมรับพระคริสต์ที่เป็นขึ้นมาให้อยู่ข้างใน

คริสตจักรซึ่งมีความปิติยินดีที่เข้าร่วมนมัสการ เพลงที่บรรเลงโดยเปียโนและไวโอลินเช่นเดียวกับเพลงที่นำเสนอโดยผู้เข้าร่วมที่อายุน้อยที่สุดของเรา ทำให้บรรยากาศการเฉลิมฉลองอบอุ่น จุดสำคัญคือการเฉลิมฉลองของศีลมหาสนิทสำหรับผู้ที่ล่วงหลับไปแล้ว ที่เราระลึกถึงได้ว่าคนรักของเราทุกคนที่ล่วงลับไปแล้ว

หลังจากนมัสการ ทั้งคริสตจักรร่วมกันเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจากใกล้และไกล ที่ใช้ความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนความคิดและเพลิดเพลินไปกับการสามัคคีธรรม